Chính sách quy đổi cân nặng

Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi theo khối.
Cân nặng được áp dụng là mức cân nặng cao hơn của trọng lượng thực và khối lượng quy đổi.
Khối lượng quy đổi được tính theo công thức: (kg) = Dài (cm) x rộng (cm) x cao (cm)/ 6000